<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tạo Layer Marker Cluster</title>
<meta charset="utf-8" />
<meta content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0" name="viewport" />
</head>
<body>
   <div>
        <div id="divMap" style="width:800px; height:400px"></div>

 </div>
<script src="http://developers.vietbando.com/V2/Scripts/VietbandoMapsAPI.js?key=ABCDEFG" type="text/javascript"></script>
<script>

function initialize(){

/*key=ABCDEFG Bạn phải thay ABCDEFG bằng key mà bạn đăng ký */
/*Tạo property cho map*/

  var mapProp = {
      center: new vietbando.LatLng(10.8152328, 106.680505),
      zoom: 10
  };

/*Tạo map object với property(mapProp)*/
  var map = new vietbando.Map(document.getElementById("divMap"), mapProp);


 var generateRandomNumber = function (min, max)
 {
      return Math.random() * (max - min) + min;
 };
/*Tạo LayerMarkerCluster*/
 var layerMarkerCluster = new vietbando.LayerMarkerCluster(map);

/*Định nghĩa singleTemplate. Nếu không định nghĩa thì là giá trị mặc định*/
 layerMarkerCluster.singleTemplate = function (marker)
 {
      return '<div style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 45px; height: 45px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-top-left-radius: 30px; border-top-right-radius: 30px; border-bottom-right-radius: 30px; border-bottom-left-radius: 30px; opacity: 1; background-color: gray; "></div>';
 };
/*Định nghĩa groupTemplate. Nếu không định nghĩa thì là giá trị mặc định*/
 layerMarkerCluster.groupTemplate = function (index)
 {
      return '<div style="position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 45px; height: 45px; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-top-left-radius: 30px; border-top-right-radius: 30px; border-bottom-right-radius: 30px; border-bottom-left-radius: 30px; opacity: 1; background-color: white;"><p style="text-align:center;">' + index + '</p></div>';
 };

/*Muốn bắt sự kiện cho các marker thay vì bắt từng sự kiện cho marker, nên bắt sự kiện trên layer này*/
/*LayerMarkerCluster hỗ trợ 3 sự kiện. click,mouseover,mouseout
Tất cả các sự kiện trên có hiệu lực khi mouse đang ở vị trí của marker mà nó quản lý trừ sự kiện mouseout
*/

 vietbando.event.addListener(layerMarkerCluster, 'click', function (param)
 {
       /*lấy marker group*/
      var markerGroup = param.Obj;

      /*Truy xuất các marker thuộc markerGroup*/
      for (var key in markerGroup.listId)
      {
         var item = markerGroup.listId[key];
      }
});

 var mbr = map.getBoundMap().getMBR();
 var icon = new vietbando.Icon({ size: new vietbando.Size(48, 48), anchor: new vietbando.Point(24, 24) });
 for (var i = 0; i < 1000; i++)
 {
      var latlng = new vietbando.LatLng(generateRandomNumber(mbr[1], mbr[3]), generateRandomNumber(mbr[0], mbr[2]));
      var marker = new vietbando.CustomMarker({ position: latlng, icon: icon, content: '' });
      layerMarkerCluster.insert(marker);
 }

}

/*Khởi động map sau khi page load xong*/

vietbando.event.addDomListener(window, 'load', initialize);

</script>
</body>
</html>