Product Name Product Code UOM Unit Price Description Download
000-000 VBD GIS Server CORE CPU $3,000.00
100-000 Khung giải pháp hệ thống thông tin địa lý - GIS Enterprise Solution Framework GIS-FRL.ER System $400,000.00 DownloadPDF
100-001 GIS DB GIS-DB GIS databases and Based Data layers
100-002 GIS Service GIS-SERV Service for App Develoment
100-003 GIS Application for Mobile GIS-MB SDK
100-004 GIS integration Flatform & Service GIS-INTER-SEVR
200-000 Hệ thống giải pháp nền tảng - Core Enterprise Framework GIS-CORE
200-001 Hệ thống Quản lý Tài sản không gian - DMS Core Enterprise Framework DMS-FRK.ER System $600,000.00 Document Content Management System DownloadPDF
200-002 Hệ thống quản lý luồng công việc - WorkflowServer WF-FRK.ER System $130,000.00 DownloadPDF
200-003 Hệ thống tìm kiếm vị trí - Location Search Api Service LSS-FRK.ER System $290,000.00 DownloadPDF
200-004 Hệ thống phương tiện tìm kiếm - Search Engine Server SE-FRK.ER System $290,000.00 DownloadPDF
300-000 Hệ thống trí tuệ cốt lõi - BI Core Enterprise Framework
300-001 Trí tuệ doanh nghiệp - BI BI-FRK.ER System $520,000.00 DownloadPDF
200-002 Chuyển đổi dữ liệu - ETL ETL-FRK.ER System $310,000.00 DownloadPDF
400-000 Phần mềm CSDL trên bộ nhớ tốc độ cao kết hợp khả năng thiết kế hệ thống phân tán - InMEMORY DB MDB-FRK.ER System $320,000.00 DownloadPDF
500-000 Hệ thống kiến trúc dữ liệu phân tán - Distributed File System DFS-FRK.ER Tetrabyte $50.00 DownloadPDF
600-000 VBD Land Information System VBDLIS LAND-INF System $120,000.00 100 CCUs, 1,000 users
800-000 VBD Tracking Web Service TRACK-SERV CAL CALL
800-001 VBD Data Collector CAL CALL
800-002 VBD Desktop License $1,000.00
800-003 VBD MAPS API Request CALL
800-004 VBD Mobile SDK CAL CALL
1000-000 Phần mềm chuyên dụng các thiết bị di động, Tablet cho lực lượng ngoài hiện trường của CATP ER.T4CH.MOB License $300.00