Tổng quan về API

Sử dụng API trên nền Android SDK.

MapView và VietbandoMap

MapViewVietbandoMap là những thành phần quan trọng của Vietbando Android SDK. MapView hoạt động như bất kỳ view khác và hành vi của nó có thể được thay đổi tĩnh với tập tin XML, hoặc lập trình tại runtime. Bạn có thể nghĩ VietbandoMap như lớp điều khiển cho bản đồ của bạn. Nó bao gồm các phương pháp để thiết lập và di chuyển vị trí camera, thêm marker, cấu hình tương tác người sử dụng và nhiều hơn nữa.

Phương pháp vòng đời

Các MapView có phương pháp vòng đời riêng của mình để quản lý vòng đời OpenGL Android mà phải được gọi trực tiếp từ Activity. Để ứng dụng của bạn gọi một cách chính xác các phương pháp vòng đời của MapView, bạn phải ghi đè lên các phương pháp vòng đời sau trong Activity chứa MapView:

onCreate();
onResume();
onPause();
onSaveInstanceState();
onLowMemory();
onDestroy();

Bố trí XML

Để thêm các MapView, thêm dòng sau vào file xml của bạn:

<com.vietbando.vietbandosdk.maps.MapView
android:id="@+id/mapview"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
vietbando:access_token="<your access token here>"/>

Và sau đó bạn có thể gọi nó trong Activity:

findViewById(R.id.mapview);

Khóa xác thực

Một khóa xác thực là cần thiết để sử dụng các dịch vụ và Vietbando API, chẳng hạn như bản đồ, chỉ đường, mã địa lý. khóa xác thực của bạn có thể được quản lý trong cài đặt tài khoản của bạn, nơi bạn có thể lấy thẻ hiện tại và tạo ra những thẻ mới. Bạn nên tạo một thẻ mới cho mỗi ứng dụng của bạn, giúp bạn theo dõi việc sử dụng và giảm thiểu sự gián đoạn trong trường hợp một mã thông báo cần phải được thu hồi.

Loại bản đồ

Có bốn loại bản đồ :

 • Vector Tile Default: ảnh vector mặc định.

  Tên thuộc tính là VIETBANDO_VT_DEFAULT.

 • Raster Image Default: ảnh render mặc định.

  Tên thuộc tính là VIETBANDO_RA_DEFAULT.

 • Raster Image Terrain: ảnh địa hình.

  Tên thuộc tính là VIETBANDO_RA_TERRAIN.

 • Raster Image Admin: ảnh hành chính.

  Tên thuộc tính là VIETBANDO_RA_ADMIN.

Để sử dụng một kiểu riêng, dán URL của bạn vào Vietbando của MapView cùng thuộc tính vietbando:style_url . Nếu bạn muốn thay đổi kiểu bản đồ sau này, gọi VietbandoMap.setStyleUrl () để xem kết quả thực thi.

Các phiên bản Android hỗ trợ

Các Vietbando Android SDK được hỗ trợ cho các ứng dụng chạy Android API 15 (Ice Cream Sandwich MR1) trở lên. Để đảm bảo rằng nó hoạt động trong ứng dụng của bạn, xin vui lòng thiết lập minSdkVersion trong App Manfifest không thấp hơn 15.

<uses-sdk android:minSdkVersion="15"
     android:targetSdkVersion="integer"
     android:maxSdkVersion="integer" />