Tổng quan về API

Sử dụng API trên nền iOS SDK.

Giao diện bản đồ (VBDMapView class)

Giao diện bản đồ là giao diện cơ bản mà bạn sẽ làm việc, nó hiển thị một bản đồ mà có thể phóng to tương ứng với thao tác người dùng. Bạn có thể tạo một bản đồ bằng code hoặc bạn có thể nhúng nó trong .xib Interface Builder hoặc tập tin .storyboard, giống như bất kỳ phân lớp UIView khác. Mặc định là kiểu bản đồ đẹp nhưng bạn có thể thay đổi kiểu khác sử dụng VBDStyle kết hợp với styleURL của VBDMapView. Ngoài ra còn có tùy chọn để điều khiển chú thích trên bản đồ, giới hạn phóng to thu nhỏ và các thông số khác.

Phân quyền giao diện bản đồ (VBDMapViewDelegate )

Theo mẫu thiết kế Cocoa, giao diện bản đồ có thể có đối tượng phân quyền tùy chọn để giúp đưa ra quyết định tương tác. Một số trong những quyết định này bao gồm:

 • Thiết lập và hiển thị các marker và chú thích khác trên bản đồ.
 • Trước và sau khi di chuyển và xử lý zoom xử lý để có thể cập nhật một thành phần giao diện khi kéo bản đồ .
 • Tương tác xử lý các marker và chú thích khác

Khóa xác thực

Một Khóa xác thực là cần thiết để sử dụng các dịch vụ và Vietbando API. Bạn nên tạo một Khóa xác thực mới cho mỗi ứng dụng của bạn để theo dõi việc sử dụng và giảm thiểu sự gián đoạn trong trường hợp một Khóa xác thực cần phải được thu hồi.

Có hai cách để cung cấp một Khóa xác thực trong ứng dụng của bạn:

 1. Trong file Info.plist, gán VBDVietbandoAccessToken.
 2. Trong phương thức phân quyền của ứng dụngapplication:didFinishLaunchingWithOptions:, dùng -[VBDAccountManager setAccessToken:].

Dịch vụ vị trí

Để hiển thị vị trí của người dùng trên bản đồ, đầu tiên bạn phải xin phép họ. Trong iOS 8 trở lên, điều này được thực hiện bằng cách tạo ra và được thiết lập bởi hai khóaNSLocationAlwaysUsageDescriptionNSLocationWhenInUseUsageDescription trong file Info.plist.

Cho phép VBDMapView.showsUserLocation sẽ tự động hỏi sự cho phép cần thiết, và một khi được cấp, sẽ đặt một chú thích trên bản đồ tại vị trí của người sử dụng.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ chỉ cần cung cấp một khóa mô tả sử dụng. Nếu cả hai khóa được định nghĩa mà quyền vẫn chưa được cấp bởi người sử dụng, SDK này sẽ yêu cầu xác thực "khi sử dụng". Để biết thêm thông tin về các khóa và các quyền về vị trí trong iOS nói chung, xem cái nhìn tổng quan toàn diện của NSHipster.

Loại bản đồ

Có bốn loại bản đồ :

 • Vector Tile Default: ảnh vector mặc định.

  Tên thuộc tính là [VBDStyle vtvbdDefaultStyleURLWithVersion:1].

 • Raster Image Default: ảnh render mặc định

  Tên thuộc tính là [VBDStyle ravbdDefaultStyleURLWithVersion:1] .

 • Raster Image Terrain: ảnh địa hình.

  Tên thuộc tính là [VBDStyle ravbdTerrainStyleURLWithVersion:1].

 • Raster Image Admin: ảnh hành chính.

  Tên thuộc tính là [VBDStyle ravbdAdminStyleURLWithVersion:1].