Dịch vụ bản đồ số (Maps Javascript API và Map Services) phiên bản 2.0

20/12/2021 2:51:47 CH | admin | Tin tức


 • Dịch vụ bản đồ số (Maps Javascript API và Map Services) phiên bản 2.0 chính thức được cung cấp từ ngày 18/11/2015. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ dịch vụ bản đồ số phiên bản 1.0 cho đến hết ngày 31-12-2015. Rất vui được phục vụ Quí Vị.

 • Những thay đổi chung của các hàm dịch vụ PartnerPortal phiên bản 2:

  -     Các hàm trả về 2 kiểu dữ liệu cơ bản:

  §  SingleResponse <T>: gồm các thông số trả về như sau.

  o     Error: thông tin lỗi (nếu có).

  o     IsSuccess: hàm có thành công không.

  o     ResponseTime: thời điểm hệ thống trả kết quả.

  o     Value<T>: dữ liệu kiểu T.

  §  MultipleResponse<T>: gồm các thông số trả về như sau.

  o     Error: thông tin lỗi (nếu có).

  o     IsSuccess: hàm có thành công không.

  o     ResponseTime: thời điểm hệ thống trả kết quả.

  o     HasMoreItem: còn phần tử nào trong danh sách nữa không.

  o     List<T>: danh sách dữ liệu kiểu T.

  o     TotalCount:  tổng vị trí thỏa điều kiện tìm kiếm.

  Với T là lớp mẫu (template) tuỳ thuộc vào từng hàm mà trả về các lớp T tương ứng.

  -   Hỗ trợ thêm các hàm BatchGetRoadSpeed, ForecastRoadsByTrafficSign, GetRoadSpeed dùng để lấy thông tin tốc độ dựa trên dữ liệu biển báo thực tế trên đường.

  -    Các hàm: “ReverseGeoCodingEx, ReverseGeoCodingWithFullAddress, BatchReverseGeoCodingWithFullAddress” được thay thế bằng hàm “WhatHere”.

  -    Chi tiết xem thêm tại : http://api.vietbando.com/help_v2/default.html.